All Northern Ireland Latest Fri Nov 03 01:46:39 PDT 2017
2009-03-08 00:00:00 Morning 4.0 Ireland 53.344104 -6.2674937
2006-02-25 00:00:00 Afternoon 5.0 Ireland 53.344104 -6.2674937
2002-10-30 00:00:00 Afternoon 5.0 Ireland 53.41291 -8.24389
2002-10-19 00:00:00 Afternoon 5.0 Ireland 53.41291 -8.24389
2002-07-16 00:00:00 Afternoon 4.0 Ireland 53.41291 -8.24389
2001-10-14 00:00:00 Morning 5.0 Ireland 53.41291 -8.24389
2001-08-21 00:00:00 Evening 5.0 Colombia 4.570868 -74.297333
2001-08-13 00:00:00 Evening 5.0 Colombia 4.598056 -74.075833
2001-04-14 00:00:00 Evening -1.0 London 51.80722 -0.812766
parent parent parent parent child child child child child child child child parent