All null Latest Fri Nov 03 01:47:49 PDT 2017
2017-05-08 00:00:00 Evening 4.0 Amazon -3.119028 -60.021731
2016-04-11 00:00:00 Morning 3.0 Canada 52.925885 -82.428892
2016-02-16 00:00:00 Afternoon 3.0 Canada 50.0 -85.0
2016-02-01 00:00:00 Afternoon 4.0 Western Canada 53.7266683 -127.6476206
2015-10-30 00:00:00 Morning 4.0 Amazon -4.96095 -45.274416
2014-12-11 00:00:00 Afternoon 4.0 Australia -25.274398 133.775136
2014-11-09 00:00:00 Evening 5.0 Colombia 2.958056 -76.271389
2014-10-06 00:00:00 Afternoon 1.0 Colombia 10.832308 -73.667622
2014-09-14 00:00:00 Evening 5.0 Australia -12.757659 134.700614
parent child child child