Religion Gaza Latest Thu Nov 17 01:26:17 PST 2016
2007-12-29 00:00:00 Morning 3.0 Egypt 26.820553 30.802498
2005-09-10 00:00:00 Evening 3.0 Jerusalem 31.7857 35.2007
2005-08-21 00:00:00 Morning 2.0 Gaza 31.516667 34.45
2005-08-18 00:00:00 Morning 1.0 Gaza 31.516667 34.45
parent parent parent parent child