Election, Vote Gaza Latest Thu Nov 17 01:26:15 PST 2016
2006-12-18 00:00:00 Morning 3.0 Gaza 31.516667 34.45
2006-01-26 00:00:00 Morning 1.0 West Bank 31.046051 34.851612
2006-01-25 00:00:00 Afternoon 4.0 West Bank 31.046051 34.851612
2006-01-24 00:00:00 Afternoon 3.0 Gaza 31.516667 34.45
2006-01-02 00:00:00 Evening 4.0 West Bank 31.046051 34.851612
2005-01-09 00:00:00 Afternoon 2.0 West Bank 31.046051 34.851612
2004-05-02 00:00:00 Afternoon 3.0 Jerusalem 31.7857 35.2007
parent parent parent parent child child child