Arrest Gaza Latest Thu Nov 17 01:26:26 PST 2016
2006-05-19 00:00:00 Morning 1.0 Gaza 31.516667 34.45
2005-08-16 00:00:00 Morning 3.0 Gaza 31.516667 34.45
2005-07-16 00:00:00 Morning 3.0 West Bank 31.046051 34.851612
2003-06-23 00:00:00 Evening 2.0 West Bank 31.046051 34.851612
2002-08-26 00:00:00 Morning 4.0 West Bank 31.046051 34.851612
2001-12-05 00:00:00 Evening 3.0 Gaza 31.516667 34.45
2001-10-17 00:00:00 Evening 4.0 Gaza 31.516667 34.45
parent parent parent parent child